លិបិក្រមប្លង់គេហទំព័រ XML

នេះជាផែនទីទំព័រ XML មួយដែលត្រូវបានសន្មត់ថាត្រូវបានដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនស្វែងរកដែលគោរពតាមស្ដង់ដារផែនទីទំព័រ XML ដូច Ask.com, Bing, Google និងក្រុមហ៊ុន Yahoo ។
វាត្រូវបានបង្កើតដោយប្រើ ប្លក, រូបភាព ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកានិង ផែនទីរបស់ Google ម៉ាស៊ីនភ្លើងកម្មវិធីជំនួយ by ដល់ Brachhold Arne.
អ្នកអាចរកឃើញបន្ថែមទៀតអំពីបណ្តាញផែនទី XML មាននៅលើ sitemaps.org និង Google បាន បញ្ជីរបស់កម្មវិធីបណ្តាញផែនទី.

ឯកសារនេះមានតំណទៅបណ្តាញផែនទីរង, តាមការឱ្យពួកគេមើលឃើញមាតិកាដែលបណ្តាញផែនទីពិតប្រាកដ។

URL នៃអនុបណ្តាញផែនទីកែចុងក្រោយ (GMT +)
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-misc.html2021-05-05 19:39
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2021-05.html2021-05-05 19:39
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2021-04.html2021-04-23 15:40
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2021-03.html2021-03-31 13:19
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2021-02.html2021-02-12 21:23
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2021-01.html2021-01-20 08:58
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2020-12.html2020-12-27 19:08
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2020-11.html2020-11-12 19:31
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2020-10.html2020-10-22 17:11
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2020-09.html2020-09-30 21:19
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2020-08.html2020-08-30 22:00
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2020-07.html2020-07-23 20:01
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2020-06.html2020-06-30 12:42
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2020-05.html2020-05-31 20:54
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2020-04.html2020-04-30 10:48
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2020-03.html2020-03-29 10:39
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2020-02.html2020-02-29 17:36
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2020-01.html2020-03-11 14:29
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2019-11.html2019-11-30 07:13
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2019-04.html2019-06-03 09:54
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2018-09.html2019-06-03 09:54
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2017-10.html2017-10-29 11:06
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2017-09.html2017-10-29 11:00
https://www.nasilyazilir.info/sitemap-pt-post-2017-01.html2021-03-31 13:00